header_ptf2018.jpg

 

 

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA W KONGRESIE | CONGRESS REGISTRATION

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

         

In order to register your participation in the Congress please complete and submit the online registration form available by the link below:

REJESTRACJA ON-LINE | ON-LINE REGISTRATION

W celu dokonania rejestracji grupowej lub z ramienia firmy prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

Kongres przeznaczony jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

         

In order to make a group registration or on behalf of the company, please contact the Organizing Office.

The conference is destined for medical doctors who are authorized to issue prescriptions or people who trade medical products. Please provide your physician license (PZD) number or your eligibility statement during registration.

 

BIURO ORGANIZACYJNE | ORGANIZING OFFICE

Skolamed_adres_2017_Medtech.png

OPŁATA REJESTRACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KRAJOWYCH
(decyduje data wpływu kwoty na konto bankowe)

  Opłata promocyjna: Opłata standardowa: Opłata na miejscu:
  zapłata do 31 marca 2018 zapłata od 1 kwietnia 2018 zapłata w miejscu konferencji

Opłata rejestracyjna

750 zł brutto 800 zł brutto 900 zł brutto
Ulgowa opłata rejestracyjna 360 zł brutto

*Ulgowa opłata rejestracyjna dotyczy uczestników z Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  • udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  • otrzymania programu kongresu, identyfikatora, torby konferencyjnej
  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem (bez wydarzeń fakultatywnych).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Deutsche Bank Polska S.A. - Oddział Lublin
numer konta: 59 1910 1048 2305 0063 2357 0007

 

REGISTRATION FEES FOR FOREIGN PARTICIPANTS
(according to payment date)

  Promotional
fee:
Standard
fee:
On-site
fee:
  payment before March 31, 2018 payment after April 1, 2018 payment on-site

Participant fee

187,50 EUR 200 EUR 225 EUR
Special Participant fee* 90 EUR

*Special Participant fee includes participants from Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Russia and Ukraine

The registration fee of the participant includes:

  • participation in scientific lectures, company sessions and admission to the exhibition area
  • congress program booklet, badge, conference bag
  • meals according to the program (not includes optional events).

Participants will receive a certificate of attendance.

Payments in EUR should be made to the bank account of the Organizing Office:

account owner: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
bank name: Deutsche Bank Polska S.A. Branch in Lublin
account number:

PL 21 1910 1048 2305 0063 2357 0012

SWIFT: DEUTPLPX