header_ptf2018_OK.jpg

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZMIAN I ANULACJI | TERMS AND CONDITIONS

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie po otrzymaniu wymaganych opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne - Biuro Kongresów SKOLAMED prowadzone przez firmę PAIZ Konsulting Sp. z o.o., 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21. Obowiązuje forma pisemna z podaniem konta, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Biura Organizacyjnego.

 

Potrącenia umowne:

Opłaty rejestracyjne i udział w programie towarzyszącym: do 28 lutego 2018 - rezygnacja bez kosztów; od 28 lutego 2018 do 15 marca 2018 r. – potrącenie 30 % wartości anulowanego zamówienia; od 16 marca 2018 r. - potrącenie 100 % wartości zamówienia.
Opłata za zakwaterowanie: do 31 stycznia 2018 - rezygnacja bez kosztów; od 1 stycznia 2018 do 15 lutego 2018 r. – równowartość ceny pokoju za jedną dobę hotelową za każdy anulowany pokój; od 16 lutego 2018 – 100 % wartości zamówienia.

         

Participation in the Congress needs writing confirmation. All changes and cancellations are operated by Organizing Office - Congress Office SKOLAMED own by the company PAIZ Konsulting Sp. z o. o., 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21. Changes and cancellations need notification in writing. Refunds will be made to given bank account. Fees can be tranfered to another person after Congres Office confirmation.

 

Contractual penalties:

Registration fees and participation in the accompanying program: until February 28, 2018 - cancellation without costs; from February 28, 2018 to March 15, 2018 - deduction of 30% of the value of the canceled order; from March 16, 2018 - deduction of 100% of the value of the order.
Accommodation fee: until 31 January 2018 - cancellation without costs; from January 1, 2018 to February 15, 2018 - the equivalent of the room rate for one night for each room canceled; from February 16, 2018 - 100% of the order value.


Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego.

Gwaracja ubezpieczeniowa pośrednika turystycznego obowiązująca do dnia 17 września 2018 r. (do pobrania w formacie pdf)

Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty realizacji usług.

Szczegółowy regulamin konferencji do pobrania w .pdf

Szczegółowy regulamin usług turystycznych podczas konferencji do pobrania w .pdf