header_ptf2018.jpg

 

 

ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ | ABSTRACT SUBMISSION

Uczestnicy mają możliwość zgłaszania prac oryginalnych do prezentacji podczas kongresu do 31 marca 2018 r. Najlepsze z nich zostaną przedstawione w formie 10-minutowych prezentacji ustnych (prezentacja 7 min. + 3 min. na dyskusję).

Streszczenie należy przygotować w jęz. polskim lub angielskim, w popularnym edytorze tekstowym (np. Word), maks. 2000 znaków łącznie ze spacjami (ok. 250-300 słów).

Streszczenie należy przesłać mailowo na adres: kongres@skolamed.pl (wpisując "streszczenie ptf2018" w tytule maila).

         
 

Participants can submit abstracts of their original papers for presentation during the congress until deadline: March 31, 2018. The best ones will be presented in the form of 10-minute oral presentations (7 min. for presentation + 3 min. for discussion).

Abstract should be prepared in Polish or English, in a popular text editor (eg Word), max. 2000 characters including spaces (about 250-300 words).

Abstract should be sent via e-mail to: kongres@skolamed.pl ("abstract ptf2018" in the email title).